Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

 1. Door inschrijving bij CrossFit De Maalderij verklaart u zich akkoord met de voorwaarden en regels zoals hieronder staat beschreven.
 2. Bij minderjarigen (onder de 16 jaar) is een handtekening van een ouder of een andere wettige vertegenwoordiger verplicht.

 

Artikel 2 – Aansprakelijkheid

 1. CrossFit De Maalderij heeft een gangbare aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
 2. CrossFit De Maalderij en/of haar leiding en CrossFit De Maalderij trainers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.
 3. CrossFit De Maalderij en/of haar leiding en CrossFit De Maalderij trainers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk- of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade.
 4. De deelnemer verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen rekening en risico. Derhalve zullen alle kosten van enig ongeluk, ongeval en/of letsel in de ruimste zin des woord geheel door hem/haar worden gedragen.
 5. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.
 6. De deelnemer zal CrossFit De Maalderij en/of haar leiding en CrossFit De Maalderij trainers geheel en volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden in de ruimste zin des woord.
 7. CrossFit De Maalderij is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 67269192.

 

Artikel 3 – Lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen.
 2. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van minimaal 1 maand.
 3. Het lidmaatschap geldt voor onbepaalde tijd en loopt tot wederopzegging.
 4. Indien het lidmaatschap niet tijdig wordt opzegt, wordt deze automatisch één maand verlengd.
 5. Voor het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van twee weken; Opzeggingen dienen schriftelijk of per e-mail te worden ingediend.
 6. Een wijziging van de lidmaatschapsvorm is mogelijk. Dit kan de deelnemer zelf regelen in de app. De nieuwe lidmaatschapsvorm zal per ingang van de wijziging ingaan waarbij aanstonds het nieuwe tarief zal worden berekend. De deelnemer heeft geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.
 7. Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland voor een periode van 2 maanden of langer kan de geldigheid van het lidmaatschap worden opgeschort. CrossFit De Maalderij heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd.

 

Artikel 4 – Huisregels

 1. De deelnemer dient zich te houden aan de door CrossFit De Maalderij gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline.
 2. Bij overtreding van deze instructies en/of reglementen is CrossFit De Maalderij gerechtigd de deelnemer de toegang tot de box te ontzeggen en het lidmaatschap eenzijdig en per direct te beëindigen, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van de lidmaatschapskosten of teruggave.

 

Artikel 5 – Lessen

CrossFit De Maalderij behoudt zich het recht voor om openingstijden te wijzigen.

 1. Op officiële of erkende feestdagen mag CrossFit De Maalderij de deuren sluiten of de openingstijden aanpassen.
 2. CrossFit De Maalderij behoudt zich het recht geplande lessen uit te stellen of af te lasten in verband met een naar het oordeel van CrossFit De Maalderij te gering aantal deelnemers, vakantie, ziekte verzuim van de instructeur, enig vorm van overmacht of andere door CrossFit De Maalderij te bepalen omstandigheden zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.
 3. Bij langdurige afwezigheid van een CrossFit De Maalderij trainer zal CrossFit De Maalderij geheel onverplicht zo spoedig mogelijk proberen zorg te dragen voor een normale voortgang van de lessen.

 

Artikel 6 – Betalingstermijn / Incasso

 1. CrossFit De Maalderij behoudt zich het recht voor om abonnementsgelden eenmaal per jaar te indexeren. Leden worden ten minste één maand voorafgaand aan de tariefwijziging hiervan op de hoogte gesteld.
 2. Betaling van het abonnementsgeld geschiedt iedere maand via automatische incasso en geldt steeds voor de daarop volgende maand.
 3. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is CrossFit De Maalderij gerechtigd om de trainingen stop te zetten totdat het verschuldigde bedrag ontvangen is. In dat geval wordt de duur van de activiteit niet met de duur van de opschorting verlengd. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie onverkort bestaan.
 4. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen 15 kalenderdagen zijn voldaan, wordt de deelnemer voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om voor voldoende saldo zorg te dragen of zelf het verschuldigde bedrag te voldoen.
 5. Indien de deelnemer na een periode van vier weken nog steeds gebreke gebleven is, wordt de vordering en alle nog te incasseren termijnen van het abonnement uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden, met een minimum van € 150,-, zijn voor rekening van de deelnemer.
 6. Het lesgeld is ook verschuldigd indien de deelnemer, om welke reden dan ook, niet in staat is om aan de lessen deel te nemen. Dit is slechts anders indien de deelnemer hiertoe expliciet de toestemming van de CrossFit De Maalderij heeft verkregen nadat de deelnemer hiertoe een schriftelijk verzoek heeft ingediend bij CrossFit De Maalderij.

 

Artikel 7 – Persoonsgegevens

 1. CrossFit De Maalderij verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt verstaan het onderhouden van een goede ledenadministratie.
 2. De persoonsgegevens worden opgenomen in de SportBit app, waarin alle deelnemers van CrossFit De Maalderij zijn opgenomen. SportBit, CrossFit De Maalderij en haar werknemers gaan vertrouwelijk om met deze verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel en zullen niet worden verstrekt aan derden.
 3. Veranderingen m.b.t. de persoonlijke situatie van het lid (bijv. adres- of bankgegevens) dienen direct aan CrossFit De Maalderij te worden doorgegeven.

 

Artikel 8 – Overige bepalingen

 1. De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de geldende huisregels/box rules van CrossFit De Maalderij. De huisregels/box rules staan op de website van www.crossfitdemaalderij.nl.
 2. Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van CrossFit De Maalderij beoordeeld en beslist.
 3. CrossFit De Maalderij behoudt zich het recht om de huisregels en algemene voorwaarden ten allen tijde te wijzigen.